Leighton, Frederic, baron

 
  1    
Study of a draped female figure
Study of a draped female figure
Two women
Two women
Studies of a female nude
Studies of a female nude
images per page
3 images in total
 
  1