Utagawa Kuniyoshi (1797–1861)

 
  1   2      
Minamoto Yoshitsune fights Benkei on Gojō Bridge, with the help of tengu demons
Minamoto Yoshitsune fights Benkei on Gojō Bridge, with the help of tengu demons
Warrior & wild boar in the snow
Warrior & wild boar in the snow
Hunter in the snow
Hunter in the snow
A woman in boat sheltering from the rain under an umbrella
A woman in boat sheltering from the rain under an umbrella
Minamoto Raikō and the Earth Spider (Minamoto Raikō kōkan tsuchigumo saku yōkai no zu)
Minamoto Raikō and the Earth Spider (Minamoto Raikō kōkan tsuchigumo saku yōkai no zu)
Man seated by a bath
Man seated by a bath
Seated priest with scroll casting a dragon-demon out of a woman
Seated priest with scroll casting a dragon-demon out of a woman
Figures by waterfall & fortress
Figures by waterfall & fortress
Ōnakatomi no Yoshinobu: the ghost of Oiwa emerges from a lantern (Ōnakatomi no Yoshinobu)
Ōnakatomi no Yoshinobu: the ghost of Oiwa emerges from a lantern (Ōnakatomi no Yoshinobu)
The Taira ghosts attacking Yoshitsunes's ship (Daimotsu no ura Yoshitsune shuju)
The Taira ghosts attacking Yoshitsunes's ship (Daimotsu no ura Yoshitsune shuju)
Itahana: Minamoto Yoshitsune fencing with tengu demons (Itahana: Onzōshi Ushiwakamaru)
Itahana: Minamoto Yoshitsune fencing with tengu demons (Itahana: Onzōshi Ushiwakamaru)
Oiwa the lantern ghost (Oiwa jōchin)
Oiwa the lantern ghost (Oiwa jōchin)
images per page
13 images in total
 
  1   2